Projekty

Záchrana a prezentace tradičních venkovských hodnot

LIDOVÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Lidovým kulturním dědictvím rozumíme soubor hmotných a nehmotných projevů lidové kultury, které zůstaly zachovány nebo jsou rehabilitovány v daném regionu. Pro náš projekt považujeme za klíčové především vzájemně provázané obory lidového stavitelství, tradiční zemědělské obživy a rukodělné činnosti, které spolu s duchovním prostředím člověka, jeho tradicemi, zvyky, věděním i vírou vytváří významné mezníky ve formování lidské společnosti.

Projekt si klade nesnadný úkol poukázat na podstatu a charakter lidového kulturního dědictví. V centru projektu stojí soubor lidových staveb z oblasti Českomoravského pomezí – zděná hospodářská usedlost, dvojice roubených domů, roubená polygonální stodola a drobné výrobní a zpracovatelské objekty. Stavby představují mimořádně cennou skupinu památek, kterou kromě vysoké kulturněhistorické hodnoty spojuje špatný stav zachování a bezprostředně hrozící zánik. U roubených objektů, z nichž jsou některé dokladem vůbec nejstarší zachované vrstvy lidové architektury v České republice z přelomu 16. a 17. století, uvažují jejich současní majitelé o demolici. Jedinou možnou cestou k záchraně objektů je přemístění staveb na nové místo. Cílem projektu je v horizontu pěti až deseti let centralizovat všechny vybrané ohrožené objekty na místo v zachované zemědělské kulturní krajině v blízkosti Litomyšle. Takto vznikající prostor vytvoří autentické prostředí pro prezentaci živé regionální lidové kultury – stavitelské praxe, zemědělských a řemeslných postupů, lidových zvyků v oblasti, kde se po staletí stýkala hranice jazykově českého a německého obyvatelstva.

Realizátor projektu

Spolek archaických nadšenců, Institut lidového kulturního dědictví,z.s. a Krajina a památky, z.s.

Realizace projektu

Od roku 2015

Co se u nás děje?

Nejbližší akce

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.