Projekty

Popularizace řemesel a lidových zvyků

VENKOVSKÉ TRADICE

Hlavním z cílů projektu je provedení obnovy dvojice vybraných lidových staveb na českém a na polském území. Výsledkem rekonstrukce stavebních památek je nejen jejich fyzická záchrana. Plánovaná obnova staveb poskytne prostor pro rozvíjení tradičních rukodělných řemesel, výměnu zkušeností a řemeslných postupů. Stavby se stanou nejen místem rozvíjení lokálních tradic, díky plánovaným akcím také poskytnou přístřeší pro spolkovou či komunitní činnost a popularizaci tématu. 

Na České straně se rekonstrukční práce soustředí na objekt historické roubené polygonální stodoly v Trstěnici a spočívat budou v obnově části tradiční doškové krytiny. Stodola se aktuálně nachází pod provizorním zastřešením a z projektu bude financována dodávka a pokrytí přibližně 1/3 plochy střechy doškovou krytinou. 

Aktivity, které budou rozvíjeny paralelně na české i polské straně, budou směřovat k výměně odborných informací a sdílení řemeslných postupů mezi českými a polskými specialisty. Klíčovým cílem je zvýšení obecného povědomí a informovanosti o řemeslech a regionálních zvyklostech mezi zúčastněnými odborníky, laickými návštěvníky i obyvateli daného regionu. Společné pořádání řemeslných workshopů na české i polské straně povede k vytvoření profesních vazeb, využitelných i v budoucnosti při podobných realizacích. Dalším přínosem těchto aktivit bude vzájemné porovnání různých řemeslných přístupů v rámci skupiny zúčastněných řemeslníků. Prostřednictvím společné organizace veřejně přístupných dožínkových oslav v České republice a Svátku plodů v Polsku bude posílena popularizace tématu a zvýšení povědomí o tradičních formách lidových zvyků, odívání, hudební produkce, stravování, atd. Dalším důležitým cílem projektu i je zvýšení turistického potenciálu příhraničních regionů, který povede ke zvýšení turistické návštěvnosti a cestovního ruchu a dojde tak k oživení a zájmu veřejnosti o dotčené regiony.

Realizátor projektu

Spolek archaických nadšenců, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (PL)

Realizace projektu

06/2017 – 05/2018

Kontaktní osoba

Ing. Jiří Kmošek

Financování

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, projekt CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000930

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.