Projekty

Renesanční památky na venkově

MEZI SLEZSKEM A ČECHAMI

Náplní projektu je v první řadě zpracování odborných koncepčních materiálů a studií, týkající se historicky významného roubeného domu z Čisté ze začátku 17. století a zámecké grotty (zahradního pavilonu) renesančního zámku v Gorzanówě. Cílem těchto studií je v první řadě získání nových informací o cílových objektech a zároveň zpracování koncepčních materiálů, které budou podkladem pro jejich pozdější rekonstrukci a restaurování. Dalším z cílů projektu je propagace renesančních venkovských památek, nacházejících se na pomyslné cestě mezi Litomyšlí a Gorzanowem. Tyto aktivity by měly vést ke zvýšení turistického zájmu o výjimečné, ale obecně neznámé venkovské renesanční stavby v pohraničí. S přílivem turistů a zájmu veřejnosti se očekává v horizontu několika let zlepšení stavu těchto památek. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím putovní výstavy (Z Litomyšle do Gorzanówa – renesanční zámky a venkovské památky mezi Čechami a Kladskem) a zároveň pomocí informačních letáků (Cesta po renesančních památkách z Litomyšle do jižního Kladska), distribuovaných do informačních center na české i polské straně hranice.

 

FOTODOKUMENTACE -PUTOVNÍ VÝSTAVA Z LITOMYŠLE DO GOŘANOVA

Litomyšl  – Univerzita Pardubice fakulta restaurování- vernisáž 28.2.2018, výstava do 30.3.2018

 

Moravská Třebová 4.4.-29.4.2018 ochoz dvorany muzea

 

Bystrice Klodska 1.5.-4.6.2018  Muzeum filumenistyczne

 

Klodsko 5.6.-29.6.2018 Muzeum zemi Klodskej

LETÁK K VÝSTAVĚ

 

Realizátor projektu

Institut lidového kulturního dědictví, z.s., Fundacja Pałac Gorzanów (PL)

Realizace projektu

07/2017 – 06/2018

Kontaktní osoba

Ing. Jiří Kmošek

Financování

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, projekt CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000950

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.