Projekty

Renesansowe zabytki wiejskie

MIĘDZY ŚLĄSKIEM I CZECHAMI

Treścią projektu jest przede wszystkim przygotowanie specjalistycznej dokumentacji koncepcyjnej i opracowań dotyczących ważnego z historycznego punktu widzenia domu zrębowego z początku XVII wieku w Čistej oraz pawilonu-groty w parku pałacu renesansowego w Gorzanowie. Celem tych opracowań jest przede wszystkim zdobycie nowych informacji na temat tych obiektów, a równocześnie przygotowanie dokumentacji koncepcyjnej, która będzie podstawą ich późniejszej rekonstrukcji i restauracji. Kolejnym celem jest promocja wiejskich zabytków renesansu, znajdujących się na planowanym szlaku między Litomyšlą a Gorzanowem. Działania te powinny przyczynić się do zwiększenia zainteresowania turystów wyjątkowymi, ale nieznanymi powszechnie budowlami renesansowymi znajdującymi się na pograniczu. Wraz z napływem turystów i wzrostem zainteresowania społeczeństwa oczekuje się, że w perspektywie kilku lat poprawi się stan tych zabytków. Cele te zostaną osiągnięte za pośrednictwem wystawy wędrownej (Z Litomyšli do Gorzanowa – renesansowe pałace i zabytki architektury ludowej między Czechami a Kłodzkiem), a także za pomocą ulotek informacyjnych (Szlakiem zabytków renesansu z Litomyšli na południe Ziemi Kłodzkiej) przekazanych do centrów informacji turystycznej po czeskiej i po polskiej stronie granicy.

Realizator projektu

Institut lidového kulturního dědictví, z.s., Fundacja Pałac Gorzanów (PL)

Realizacja projektu

07/2017 – 06/2018

OSOBA KONTAKTOWA

Ing. Jiří Kmošek

FINANSOWANIE

Funduszu mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, projekt CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000950

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.