PAMÁTKY

Kulturní dědictví venkova a hmotný odkaz našich předků.
Hospodářství u mikšíků

Zděná usedlost čp. 56

Hospodářská usedlost č. p. 56 se nachází na výrazném terénním výběžku v jižní části obce Trstěnice. Zděný patrový objekt je zástupcem dokladem reflexe principů klasicistní architektury ve vesnickém prostředí druhé poloviny 19. století. Usedlost lichoběžného půdorysu je na místě současné stavby zachycena již na císařském otisku stabilního katastru z roku 1839. Rozměrná uzavřená dispozice skrývá v severním křídle obytné prostory. Východní křídlo stavby zaujímá klenutá maštal, v západním traktu se nachází několik klenutých chlévů, nad nimi je pak rozlehlá sýpka s povalovým stropem. Sýpka je přístupná z dřevěné pavlače, která spojuje patro nad hlavní obytnou částí areálu a výměnku v jižním traktu. Stavba je vybudována z lícované opuky, kterou doplňují kamenné architektonické detaily. Původní kontext usedlosti tvořila polygonální stodola, která byla v druhé polovině 19. století nahrazena stodolou zděnou situovanou východně od statku. Usedlost, označovaná jako Mikšíkova, se zachovala v původní podobě bez výraznějších stavebních změn, a to i přesto, že její využití nebylo v posledním půlstoletí důstojné. Stavba byl,a ve všech částech využita k chovu prasat, což se razantně podepsalo na jejím stavu. Zahájená obnova objektu se nesoustředí jen na stavbu samotnou, ale i na širší kontext, krajinné prostředí s historickými kulturními stopami. Od jara roku 2016 zde také, na místě zaniklé polygonální stodoly, znovu vyrůstá roubená stodola z Čisté. Unikátní stavba z konce 17. století se stane součástí autenticky zachované hospodářské usedlosti v obnovené zemědělské krajině bez moderní zástavby.

Po dokončení rekonstrukčních prací bude hospodářství čp. 56 zahrnovat zděnou usedlost, zděnou stodolu, roubenou polygonální stodolu, sušárnu na ovoce, sušárnu lnu, pazdernu a včelín. Objekty budou zasazeny do prostředí nově vytyčených užitkových zahrad, polností, sadů a pastviny. Krajinné úpravy v okolí hospodářství čp. 56 budou směřovat k obnovení tradičního členění zemědělské krajiny, které se v terénu z části zachovalo v podobě pozůstatků sadu, stop úvozových cest, spojujících hospodářství a přilehlá stavení s polnostmi. Ovocný sad severně od usedlosti bude postupně obnoven starými odrůdami dřevin, stejně jako zásobárna pro sběr dešťové vody při východním traktu uzavřeného dvora budovy. Areál bude doplněn o cesty zpevněné štětováním a o dřevěné ploty obklopující sad a zahrádky. Členitý terén dokomponují solitérní užitkové dřeviny jako ořešák, líska nebo jeřabiny. Obnovená úvozová cesta zajistí přístup na polnosti přiléhající k hospodářství, které budou rozčleněny do menších dílů s cílem zachování větší biodiverzity a umožňující tak návrat tradičnímu způsobu hospodaření. Skladba pěstovaných plodin a i způsoby jejich zpracování se budou řídit místními tradičními zvyklostmi a postupy.  Dojde i k opětovnému hospodářskému využití dnes zarostlých strání pod usedlostí. Tím se obnoví jak vizuální kontakt jednotlivých částí obce, tak celková prostupnost a otevřenost venkovského sídla.

Areál v hospodářství čp. 56 v Trstěnici bude po dobu rekonstrukce i po jejím ukončení zpřístupněn veřejnosti, která se zde bude moci během vymezených dnů seznámit s lidovým stavitelstvím a tradičními rukodělnými postupy. Autentické prostředí areálu umožní návštěvníkům přímý náhled „pod ruce“ řemeslníků a zprostředkuje jim tak ucelenou představu o technologických postupech, materiálech, konstrukcích staveb a náročnosti jednotlivých pracovních úkonů. Nejedná se tak o standardní typ pasivní prezentace, ale o jedinečnou praktickou ukázku lidového stavitelství a jeho obnovy.

Co se u nás děje?

NEJBLIŽŠÍ AKCE

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.