Projekty

Ścieżka edukacyjna po zabytkach ludowych pogranicza

TRSTĚNICKÁ ŚCIEŻKA

Celem projektu jest wspólna prezentacja tego samego rodzaju dziedzictwa kulturowego terenów wiejskich (budownictwa ludowego i drobnych zabytków sakralnych, elementów kulturowych krajobrazów rolniczych, historii miejsc, itd.) zarówno po czeskiej i polskiej stronie granicy. Pod wieloma względami nowatorski sposób prezentacji (aplikacja mobilna, mapy interaktywne, różne wersje językowe, itd.) ma na celu dotarcie do co najszerszego zakresu turystów, ale również miejscowej ludności i przedstawienie im istniejących zabytków oraz innych śladów kultury w zupełnie nowym kontekście. Celem niniejszego projektu jest przede wszystkim pogłębienie po czeskiej stronie granicy relacji turystów i mieszkańców danego regionu na temat wsi i życia na wsi. Wszystkie te działania powinny prowadzić do zwiększenia obecnej świadomości w zakresie wartości tradycyjnego krajobrazu rolniczego i kulturowego, którego centrum jest wieś i obecne w niej zabytki, co miałoby z biegiem czasu w sposób zrównoważony przyczynić się do poprawy stanu dziedzictwa kulturowego. Wyniki projektu różnymi sposobami mają na celu podniesienie atrakcyjności wsi dla turystów nie tylko z miast. Jednym z celów projektu jest również zwrócenie uwagi na wspólne cechy czesko-polskiej architektury wiejskiej oraz innych przejawów ludowych, a tym samym przyczynienie się do pokonywania barier istnienia granicy państwa. Drukowane materiały prezentacyjne (broszury informacyjne i przewodniki – plany map zostaną wykonane w wersjach CZ/PL/EN/NJ w celu dotarcia do jak najszerszego kręgu potencjalnych osób zainteresowanych daną problematyką.

Realizator projektu

Institut lidového kulturního dědictví, z.s., Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju (PL)

Realizacja projektu

07/2017 – 06/2018

OSOBA KONTAKTOWA

Ing. Jiří Kmošek

FINANSOWANIE

Funduszu mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, projekt CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000948

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.