O NÁS

Lidové kulturní dědictví
Ozvěte se nám

KONTAKT

Korespondenční adresa:
Toulovcovo náměstí č.p. 151, 570 01 Litomyšl, Česká republika

info@ilkd.cz

architekt

Ing. arch. Vojtěch Kmošek

vojtech.kmosek@gmail.com
+420 737 013 649

restaurátor

Ing. Jiří Kmošek

kmosekj@gmail.com
+420 737 013 649

Oživujeme odkazy našich předků

SPOLEK ARCHAICKÝCH NADŠENCŮ

Spolek archaických nadšenců se sídlem v Sebranicích u Litomyšle č. p. 8 byl založen v roce 2009 jako občanské sdružení. Spolek je tvořen osmi aktivními členy a několika desítkami příznivců z řad laické i odborné veřejnosti. Nejvyšším orgánem Spolku archaických nadšenců (SAN) je Valná hromada, kterou tvoří všichni aktivní členové sdružení. Forma řízení sdružení vychází ze stanov SANu a funkci statutárního orgánu vykonává tříčlenná Správní rada. Kontrolní orgán se skládá ze tří členů. Aktivity spolku jsou zaměřeny zejména na udržování tradičních postupů ručního zemědělství a lidových zvyklostí, zachovávání a prezentaci dříve běžných rukodělných řemesel a dokumentaci a rekonstrukci historických stavebních památek. Realizace projektu je z odborného hlediska podporována Institutem lidového kulturního dědictví z. s., který je nyní za tímto účelem formován a sdružuje odborníky z různých vědeckých oborů a institucí.

Institut lidového kulturního dědictví

INSTITUT

Pro reálnou udržitelnost projektu Záchrana a prezentace lidového kulturního dědictví Českomoravského pomezí a pro zachování nastavených cílů byl v létě roku 2015 založen Institut lidového kulturního dědictví, z. s. se zázemím na Toulovcově náměstí v Litomyšli. Institut sdružuje odborníky z oblastí památkové péče, architektury, restaurování, archeologie a muzeí v přírodě. Náplní činnosti Institutu je mapování a dokumentace dokladů lidové architektury v regionu Českomoravského pomezí a jejich proměn v čase, organizace seminářů pro odborníky i veřejnost, odborný dohled a aktivní zapojení v realizovaných projektech, publikační činnost a prezentační aktivity zaměřené na tradiční zemědělství, lidová řemesla a lidovou architekturu, atd. Činnost Institutu má význam jak v místním resp. regionálním kontextu (posílení vědomí o místní lidové kultuře, udržení místních tradic a řemeslné praxe), tak v celorepublikovém kontextu (vzdělávací, dokumentační a vědeckovýzkumná činnost).

Zásady ochrany osobních údajů

 

Tento web provozuje Institut lidového kulturního dědictví, z.s.,

sídlo:  570 01 Litomyšl, Toulovcovo nám. 151

IČO: 04346572

Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové pod značkou L 10267

Základním dokumentem řídícím fungování spolku jsou stanovy spolku

Statutárním zástupcem ILKD je předseda Ing. Jiří Kmošek

Adresa webu je: www.ilkd.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme?

Vaše osobní údaje získáváme, pokud :

 • jste členem ILKD
 • jste externím spolupracovníkem
 • se přihlásíte na akci pořádanou ILKD
 • jste registrovaným uživatelem tohoto webu
 • nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek
 • s námi uzavřete smlouvu,
 • nám údaje sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem

Zpracováváme tyto údaje:

 • jméno a příjmení nebo obchodní firma,
 • kontaktní údaje (poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo)
 • u členů ILKD:
  • datum narození
  • datum vzniku členství v ILKD,
  • transakční údaje při placení členských příspěvků
 • transakční údaje při poskytnutí darů
 • fotografie účastníků akcí ILKD
 • u návštěvníků a registrovaných uživatelů webu ILKD:
  • IP adresa,
  • identifikace prohlížeče, operačního systému a další informace pro analýzu návštěvnosti,

ILKD zásadně nezaznamenává, neuchovává a nezpracovává následující citlivé osobní údaje: osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, o zdravotním stavu a o sexuálním životě a genetické údaje.

Pro jaké účely ILKD osobní údaje zpracovává?

Účelem zpracování osobních údajů se rozumí v případě členů ILKD zejména vedení členské agendy, poskytování členského servisu, včetně zasílání informací formou tiskovin a elektronických sdělení.

V případě nečlenů ILKD spravuje osobní data zejména za účelem informování o činnosti ILKD.

Dalšími účely spravování dat jsou zejména: plnění smluv (dárcovské smlouvy, smlouvy o spolupráci, společné projekty).

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

ILKD spravuje osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu, po archivační dobu vycházející z příslušných právních předpisů a v případě udělení souhlasu do doby, než je souhlas odvolán. Po pominutí zákonného důvodu pro zpracování osobních údajů (například po skončení účinnosti uděleného souhlasu) budou osobní údaje skartovány, resp. vymazány.

Jak lze odvolat souhlas se spravováním osobních údajů?

Některé osobní údaje spravuje ILKD na základě uděleného souhlasu, přičemž udělený souhlas lze kdykoli odvolat, tj. žádat vymazání osobních údajů. Vymazání osobních údajů nelze ovšem žádat v případě, kdy existuje jiný zákonný důvod pro jejich správu, například povinnost archivace účetní dokumentace.

Udělení souhlasu se spravováním osobních údajů je dobrovolné, lze jej odmítnout nebo udělený souhlas kdykoli odvolat, a to výhradně u ILKD.

Souhlas lze odvolat prostřednictvím zaslaného e-mail na adresu ILKD info@ilkd.cz nebo písemně na adresu Institut lidového kulturního dědictví, z.s., 570 01 Litomyšl, Toulovcovo nám 151. Souhlas musí odvolat výhradně osoba, která jej poskytla, resp. její zákonný zástupce. ILKD při odvolání souhlasu ověřuje totožnost žadatele, přičemž způsob tohoto ověření bude adekvátní požadavku (například prostá e-mailová zpráva je adekvátní pro odvolání souhlasu se zasíláním novinek na adresu, ze které byla žádost odeslána). Pokud by ILKD měl důvodné pochybnosti o totožnosti osoby odvolávající souhlas, může požádat o poskytnutí informací k ověření totožnosti.

Jaká máte práva?

Osoby, jejichž osobní údaje ILKD spravuje, mají právo požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o nich zpracovávaných, o účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů a rovněž mají právo na přístup k údajům o nich spravovaných. Pokud by zjistili nebo se domnívali, že ILKD provádí zpracování jejich osobních údajů v rozporu s ochranou jejich osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jsou kdykoliv oprávněni požadovat po ILKD vysvětlení, případně požadovat, aby ILKD odstranil takto vzniklý závadný stav, omezil zpracování údajů, popřípadě údaje o nich vedené zcela vymazal. Dotazy a požadavky je možné zaslat na e-mail na adresu info@ilkd.cz nebo písemně na adresu Institut lidového kulturního dědictví, z.s., 570 01 Litomyšl, Toulovcovo nám. 151

Kontaktní údaje

Pokud máte otázku ohledně přístupu nebo opravě vašich osobních dat, kontaktujte prosím ILKD:    Jiří Kmošek, Institut lidového kulturního dědictví, z.s., 570 01 Litomyšl, Toulovcovo nám. 151

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.